ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.impex-kouloubis.gr. Το ηλεκτρονικό κατάστημα, ανήκει στην Εταιρεία ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ– ΙΜΠΕΞ ΕΠΕ που εδρεύει στα Σπάτα, επί της Λεωφόρου Σπάτων 17o χλμ., ΑΦΜ 095295053, ΔΟΥ Παλλήνης, (στο εξής Εταιρεία), με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ.: 0008004601000, τηλ. επικοινωνίας: 210 4175813, fax: 210 4110771, e-mail: info@impex-kouloubis.gr  Η Εταιρεία μας ασκεί εμπορία από απόσταση αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.impex-kouloubis.gr, συμμορφούμενη στις επιταγές  του ισχύοντα εθνικού νόμου 4624/2019 και του GDRP. Στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας διατίθενται προς πώληση ενδεικτικώς αναφερόμενα,  και άλλα προϊόντα.

 

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ιστιοτόπου από οποιονδήποτε εγγεγραμμένο ή μη χρήστη διέπεται από τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστιοτόπου.
Κάθε χρήστης  του www.impex-kouloubis.gr πριν την πρόσβαση και τη χρήση του ιστιοτόπου δηλώνει ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστιοτόπου καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντα εθνικού νόμου 4624/2019 και του GDRP. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του εκάστοτε εθνικού νόμου και των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου.

 

Η είσοδος στον ιστιοτόπο www.impex-kouloubis.gr., με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, που κάποιο μέλος όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά τεκμήριο περί της ταυτότητας του προσώπου. Επομένως, η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο χρήστης μετά την είσοδό του και κατά την παραμονή του, δεσμεύει πλήρως τον κάτοχο των κωδικών. Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των κωδικών τους. Για τους λόγους αυτούς οι χρήστες οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους τους προσωπικούς κωδικούς τους πρόσβασης και να εξέρχονται από τον λογαριασμό τους, μετά την ολοκλήρωση της περιήγησής τους, κυρίως στις περιπτώσεις που έχουν εισέλθει από υπολογιστή τρίτου ή internet cafe.

 

Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών των ως άνω όρων συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστιοτόπου. Η αποδοχή των όρων τεκμαίρεται εφόσον οι όροι αυτοί υπάρχουν σε εμφανές σημείο εντός του ιστιοτόπου. Η εγγραφή του χρήστη ως μέλους συνιστά αυτόματη αποδοχή των όρων χρήσης και λειτουργίας του ιστιοτόπου.

 

O ιστιότοπος μας, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος στα πλαίσια του ισχύοντα εθνικού νόμου 4624/2019 και του GDRP. Η ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε όρος. Οι επισκέπτες του ιστιοτόπου οφείλουν να ελέγχουν τυχόν τροποποιήσεις. O ιστιότοπος μας διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος για λόγους συντήρησης, βελτίωσης κτλ., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση των επισκεπτών του ιστιοτόπου.

 

Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλουν να σέβονται τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζουν την ικανότητα για δικαιοπραξία και την εν γένει εγκυρότητα των δικαιοπραξιών (αρθρ. 127 επ. Α.Κ.). Επομένως οι υποψήφιοι καταναλωτές των υπηρεσιών και προϊόντων μας συμβάλλονται εγκύρως με την Εταιρεία μας εφόσον είναι ενήλικοι, έχουν συμπληρώσει, δηλαδή, το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και δεν βρίσκονται σε μερική ή πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση (αρθρ. 128 Α.Κ.). Σε αντίθετη περίπτωση η ακυρότητα της δικαιοπραξίας είναι απόλυτη και η δικαιοπραξία λογίζεται σα να μην έγινε (Α.Κ. 180). Η ακυρότητα μέρους της δικαιοπραξίας συνεπιφέρει την ακυρότητα ολόκληρης της δικαιοπραξίας, αν συνάγεται ότι δεν θα είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο μέρος (Α.Κ. 181). Οι καταναλωτές που συμβάλλονται με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 513 επ Α.Κ.. Εφόσον η δικαιοπραξία ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, οι παροχές των μερών της δικαιοπραξίας αναζητούνται κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού.

 

Οι χρήστες του παρόντος ιστοχώρου αποδεχόμενοι τους όρους υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οιασδήποτε μορφής σύμβασης με το ηλεκτρονικό κατάστημα να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους που ζητούνται για την επιτυχή σύναψη έγκυρης σύμβασης με το κατάστημα. Η σύμβασή σας με την εταιρεία μας, θεωρείται κατηρτισμένη αποκλειστικά και μόνο αφ’ ης στιγμής λάβετε σχετικό e-mail «επιβεβαίωσης παραγγελίας» από την εταιρεία μας και περατώνεται κατόπιν της ολοσχερούς εξόφλησης της παραγγελίας και της, σύμφωνα με τα κάτωθι, παραδόσεως των προϊόντων.

 

Η Εταιρεία μας, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η Εταιρεία ελέγχει επισταμένως τις πληροφορίες που παρέχει στους επισκέπτες της, τηρώντας τη γενική υποχρέωση ελέγχου και πρόνοιας για το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου.

 

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία μας υποχρεούται να παραδώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα με τις συνομολογημένες ιδιότητες χωρίς πραγματικά ελαττώματα (Α.Κ. 534 επ.). Η ευθύνη της Εταιρείας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού.

 

Στις διαφορές που τυχόν ανακύπτουν από συναλλακτικές σχέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος, www.impex-kouloubis.gr, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου. Για την επίλυση διαφορών από συμβάσεις παροχής προς τους καταναλωτές των υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

Όλοι οι όροι χρήσης τεκμαίρονται ουσιώδεις. Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, των όρων, από τους επισκέπτες επισύρει τις κυρώσεις του ισχύοντα εθνικού νόμου 4624/2019 και του GDRP. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών, δύναται να αποκλείσει τον χρήστη από τον ιστιότοπο. Η αδιαφορία ή μη άσκηση από τον ιστιότοπο μας των δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται την παραίτησή από αυτά.

 

Κείμενα, εικόνες και φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοτόπο  www.impex-kouloubis.gr εμπίπτουν στον ισχύοντα εθνικό νόμο 4624/2019 και του GDRP. Οι εμπεριεχόμενοι ιστιοτόποι και παρόντος ιστιοτόπου προστατεύονται και ως βάσεις δεδομένων.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (downloading) και η αποθήκευση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του εκάστοτε επισκέπτη και η τυχόν αναμετάδοση αυτών σε τρίτους.

 

Απαγορεύεται η εγγραφή και η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή όλων των έργων της προηγούμενης παραγράφου με οποιοδήποτε μέσο και μορφή.

 

Κατά τον ισχύοντα εθνικό νόμο 4624/2019  και τον GDRP προστατεύεται το περιεχόμενο του παρόντος ιστιοτόπου, με τη ρητή επιφύλαξη επιφύλαξη παντός δικαιώματος και απαιτήσεώς μας.

 

ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (COOKIES)

Τα αρχεία αναγνώρισης «Cookies» είναι αρχεία που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, που επισκέπτεται έναν ιστιοτόπο και τα οποία αποστέλλονται από έναν ιστιοτόπο προς τον χρήστη αυτόν και ακολουθούν αντίστροφη πορεία κατά τις επόμενες επισκέψεις του χρήστη. Τα αρχεία αναγνώρισης «Cookies» χρησιμεύουν στην αναγνώριση του χρήστη και στην βελτίωση των παρεχόμενων εξατομικευμένων υπηρεσιών του εκάστοτε ιστιοτόπου, έχοντας χρήση στατιστικού περιεχομένου. Η αποθήκευση αρχείων «Cookies» επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του χρήστη. Τα αρχεία αναγνώρισης «Cookies» δύναται να εξυπηρετούν και διαφημιστικούς σκοπούς. Ο χρήστης δύναται να διαγράψει τα αρχεία αναγνώρισης «Cookies» από τον υπολογιστή του οποτεδήποτε και χωρίς ενημέρωση του εκάστοτε ιστιοτόπου.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η Εταιρεία σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα.

 

Κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

 

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την Εταιρεία ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

 

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η Εταιρεία παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.

Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ,  κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.

Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της Εταιρείας είτε μέσω courier, ή στις αποθήκες της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την Εταιρεία και η Εταιρεία βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.

Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την Εταιρεία άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Εταιρεία.

Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το “κατάστημα” της Εταιρείας. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της Εταιρείας προς τον πελάτη.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ. κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος.

Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την Εταιρεία, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Εταιρεία.

Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της Εταιρείας. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της Εταιρείας προς τον πελάτη.

Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην Εταιρεία όσο και για την επαναπροώθηση στον Πελάτη του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την Εταιρεία.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κατά την λήψη της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας, η εταιρεία θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας στο email ή στον τηλέφωνο το οποίο έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας, για την επιβεβαίωση ή για οποιαδήποτε διευκρίνιση αφορά την παραγγελία σας και τον τρόπο αποστολής της.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

  • Αντικαταβολή

Η παραγγελία εξοφλείται κατά την παραλαβή των προϊόντων.

  • Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό μας λογαριασμό

Η διαδικασία για την ολοκλήρωση και αποστολή της παραγγελίας σας, θα ξεκινήσει αμέσως μετά την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Στην περίπτωση μου έχετε επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας σας, παρακαλείσθε κατά την κατάθεση σας να αναγράφεται σαν αιτιολογία κατάθεσης το Ονοματεπώνυμο σας ή την Επωνυμία της εταιρείας σας, για την αποφυγή λαθών ή καθυστερήσεων.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

  • EUROBANK: 0026 0334 810200511263

ΙΒΑΝ: GR11026 0334 0000 810200511263

  • ΕΘΝΙΚΗ: 190/47065289

ΙΒΑΝ: GR 91 0110 1900 0000 1904 7065 289

  • ALPHA BANK: 340 00 2330 000190

ΙΒΑΝ: GR69 0140 3400 3400 0233 0000 190

Μεταφορικά:

Εντός νομού Αττικής:

Ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφορών (courier).

Εκτός νομού Αττικής:

Η εταιρεία αναλαμβάνει χωρίς χρέωση, να παραδώσει τα εμπορεύματα μέχρι την μεταφορική εταιρεία εντός Αθηνών. Το κόστος των μεταφορικών από την Αθήνα μέχρι τον τελικό προορισμό των εμπορευμάτων, θα επιβαρύνει τον αγοραστή και θα καταβάλλεται απ’ ευθείας στην μεταφορική εταιρεία κατά την παράδοση των εμπορευμάτων στον χώρο του αγοραστή.

Καλάθι
Προϊόντα 0
Το καλάθι σας είναι άδειο

Αναζήτηση